Podaci o projektu

PROJEKT SANACIJE I ZATVARANJA ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA „NEMETIN“, GRAD OSIJEK

 

Projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada „Nemetin“, provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijski prioritet 6i1 – Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

 

Cilj projekta: sanacija i zatvaranje neusklađenog odlagališta „Nemetin“' na području Grada Osijeka čime će se pridonijeti sprečavanju negativnih učinaka odlagališta na okoliš i ljudsko zdravlje, zaštiti podzemne i površine vode, smanjenje emisije stakleničkih plinova te zaštita prirodnog okoliša.

Korisnik


Grad Osijek
Franje Kuhača 9, 31000 Osijek
Telefon: +385 31 229 229
Faks: +385 31 211 675
http://osijek.hr

Posredničko tijelo razine 1


Ministarstvo zaštite okoliša i energetike,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1/3717-111
Faks: +385 1 3717 149
https://mzoe.gov.hr

Posredničko tijelo razine 2


Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Posredničko tijelo – Samostalna služba,
Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 5391 800
Faks : +385 1 5391 810
http://www.fzoeu.hr

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

GRAD OSIJEK

Copyright 2022 | Grad Osijek