O odlagalištu

Odlagalište neopasnog otpada ''Nemetin“ je neuređeno odlagalište otpada na koje se odlaže otpad skupljen na području Grada Osijeka od 1990. do 2011. godine kada se prestalo s odlaganjem otpada na odlagalište.

Lokacija odlagališta nalazi se jugoistočno od grada Osijeka, u nenaseljeom prodručju, na udaljenosti oko 10,2 km zračne linije od njegova središta.

 

Zahvat sanacije nalazi se na k.č.br. 820 k.o. Sarvaš površine 71.868 m2. Procijenjena količina odloženog otpada na odlagalištu iznosi oko 366.000 m3

 

Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada provodi se preoblikovanjem tijela odlagališta i njegovim prekrivanjem brtvenim slojevima završnog prekrivnog sustava. Sanacija i zatvaranje obuhvaća djelomično preslagivanje otpada, te iskapanje i premještanje iskopanih količina postojećeg otpada odnosno formiranje projektiranog tijela odlagališta, izgradnju sustava za otplinjavanje, izgradnju sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, formiranje zelenog pojasa, izgradnju ograde oko prostora odlagališta, te izgradnju ulaza.

Izrađena projektna dokumentacija za sanaciju odlagališta otpada „Nemetin“

Rješenje Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: UP/I-351-03/06-02/123, Ur.broj: 531-08-3-1-DR/AK-07-10 od 30. siječnja 2007.)

 

Lokacijska dozvola, Klasa: UP/I-350-0113-01/96, URBROJ: 2158/01-12-00/04-15-12 od 26.veljače 2015., pravomoćna od 17.03.2015

 

Rješenje o produžetku važenja lokacijske dozvole KLASA: UP/I-361-08/16-01/31, URBROJ: 2158/01-12-00/04-16-2 od 4. listopada 2016

 

Elaborat zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „Nemetin“ Osijek  (siječanj, 2018)

 

Rješenje izdano od Ministarstva zaštite okoliša i energetike o prihvatljivosti zahvata na okoliš (Klasa: UP/I 351-03/17-08/383 Ur. Broj: 517-06-2-1-1-18-11, travanj 2018)

 

Glavni projekt „Sanacija i zatvaranja od odlagališta komunalnog otpada „Nemetin (travanj 2018)

 

Građevinska dozvola – izdana od Osječko-baranjske županije, Grad Osijek, Upravni odjel za urbanizam, Osijek (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000167, URBROJ: 2158/01-12-01/03-18-0004 od 23.07.2018)

 
Fotografije projekta

GRAD OSIJEK

Copyright 2022 | Grad Osijek